Ochrana osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá a preto kladieme dôraz na presne stanovené pravidlá, na základe ktorých sa vaše osobné údaje spracúvajú a chránia.


Článok I

Úvodné ustanovenia1. Prevádzkovateľom ochrany osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon) je spoločnosť KaEr servis s.r.o. so sídlom : Karpatské námestie 10A,831 06 Bratislava IČO: 476 71 521, email : info@lulus.sk, kontakt: 0902 112 696

2. Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie o identifikovanej alebo  identifikovateľnej osobe.  Indentifikovateľnou osobou rozumieme fyzickú osobu, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo a to s odkazom na určitý identifikátor ako je napríklad meno, lokalizačné úadaje, identifikačné číslo alebo odkaz na zvláštny prvok fyzickej, fyziologickej,genetickej, psychickej, či kultúrnej, ekonomickej alebo spoločenskej identity.

3. Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe. Identifikovateľná osoba je fyzická osoba, ktorú na základe určitého identifikátora vieme priamo alebo nepriamo identifikovať. Medzi tieto identifikátory patrí : meno, identifikačné číslo, sieťový identifikátor, lokalizačné údaje. Osobu možno identifikovať aj na základe zvláštností fyzickej, fyziologickej, genetickej, či psychickej identity, alebo na základe ekonomických kultúrnych, či spoločenských prvkov tejto osoby. 

4. Prevádzkovateľom nie je vymenovaná zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov.Článok II

Zdroje a kategórie spracovávania osobných údajov         1. Prevádzkovateľ spracováva  osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe registrácie na stránke prevádzkovateľa alebo osobné údaje  z vytvorenej objednávky.

         2. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné k plneniu zmluvy.Článok III

Zákonný dôvod a účel spracovania  osobných údajov          1. Zákonný dôvod spracovania osobných 

 • plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

   

 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

  2. Účel spracovania osobných údajov : 

  - vybavenie objednávky 

  - výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri objednávke vyžadujeme len nevyhnutné údaje potrebné na úspešné zrealizovanie objednávky (meno, adresa, kontakt ), poskytnutie údajov je nevyhnutné k plneniu zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či zo strany prevádzkovateľa túto zmluvu plniť 

  - zasielanie marketingových oznamov

  3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k individuálnemu rozhodovaniu 

  4. K uvedenému spracovaniu poskytujete svoj súhlas 

  Článok IV

  Doba uchovávania osobných údajov 

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na dobu, ktorá je nevyhnutná k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, taktiež na dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu nárokov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy a príslušných zákonov. 

  2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na dobu pokiaľ nie je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov  na účely marketingu ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

    

  Článok V

  Príjemcovia osobných údajov 

  1. Príjemcovia osobných údajov : správca eshopu, externí dopravcovia, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, osoby zaisťujúce marketingové služby.

  2. Prevádzkovateľ nebude odovzdávať údaje do tretích krajin (mimo EÚ) ANI DO MEDZINáRODNýCH ORGANIZáCIí.

  Článok VI

  Práva kupujúce vyplývajúce zo zákona

  1.  Právo na prístup k svojim osobným údajom  podľa § 21 Zákona

  2. Právo na zmenu svojich osobných údajov  podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona

  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona

  4. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 Zákona

  5. Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona

  6. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a to písomne alebo elektronicky : info@lulus.sk alebo na adresu prevádzkovateľa :

    KaEr servis s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, email: info@lulus.sk

  7.Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že vzniklo podozrenie z porušenia ochrany osobných údajov 

  Článok VII

  Nástroje zabezpečenia ochrany osobných údajov 

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. 

  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. údaje sú uložené v zaheslovnom PC, rovnako aj interný program eshopu je zaheslovaný.

  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

  Článok VIII

  Záverečné ustanovenia

  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany a spracúvania  osobných údajov a že snimi v plnom rozsahu súhlasíte.

  2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť, novú verziu uvedie na svojich internetových stránkach.

  ONLINE NÁKUP

  Prečo používame Vaše osobné  údaje ?

  Vaše osobné údaje používame na spracovanie objednávok z online nákupu v internetovom obchode www.lulus.sk , údaje používame pri vrátení tovaru, či zasielaní oznámenia o stave vašej objednávky. 

  Vaše osobné údaje použijeme aj na spracovanie platieb.

  Vaše osobné údaje použijeme pri záručnom plnení.

  Aké druhy osobných údajov spracúvame ? 

  -kontaktné informácie, nevyhnutné k doručeniu objednávky

  -meno, priezvisko,adresa,email,tel.kontakt

  -platobné informácie a história platieb

  -informácie o objednávke

  V prípade, že máte účet na www.lulus.sk spracúvame vaše osobné údaje aj v súvislosti s týmto účtom:

  -ID účtu, login

  -história nákupov

  Kto má prístup k Vašim osobným údajom ?

  Vaše údaje poskytnuté tretím stranám sú poskytnute tretím stranám  len z dôvodu doručenia tovaru.

  Vaše údaje poskytujeme externým dopravcom a to len za účelom vybavenia objednávky. 

  Aký je právny základ spracovania Vašich osobných údajov ?

  Spracovanie osobných údajov slúži na tom, aby sme mohli plniť vaše objednávky.