Obchodné podmienky internetového obchodu www.lulus.sk.


Článok I

Úvodné ustanovenia


 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán,medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý prostredníctvom internetového obchodu www.lulus.sk uzatvorili zmluvu na diaľku.

 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy na diaľku, ktorou sa rozumie zmluva uzatvorená výlučne prostredníctvom internetu, elektronickej komunikácie alebo telefónu.

 4. Predmetom týchto obchodných podmienok je poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.

 5. . Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil, zároveň im porozumel a s obchodnými podmienkami súhlasí.

Článok II

Vymedzenie pojmov1. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľ internetového obchodu www.lulus.sk

                               KaEr servis s.r.o. , zap. na OR SR BA I, vložka číslo 97222/B

                               Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

                                IČO : 47571521

                                IČ DPH : SK2024034375

                                kontakt : 0902 112 696 , info@lulus.sk

2. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky a to ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32

820 07 Bratislava, P.O.BOX: 5

Kontrola fyzických a právnických osôb dodávajúcich priemyselný tovar na trh.

Kontakt :02 / 582 721 72,

02 / 582 721 04

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy-Objednávka1. Tovar uvedený v katalógoch internetového obchodu www.lulus.sk je tovar, ktorý je aktuálne dodávaný, predávajúci však nezaručuje, že v konkrétnom momente bude konkrétny tovar dostupný, kupujúci sa o dostupnosti tovaru informuje u predávajúceho.

2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

3. Objednávanie tovaru na internetovom obchode prebieha nasledovne :

Kupujúci si z katalógu vyberie tovar a následne kliknutím ho vloží "do košíka", pri zobrazení obsahu košíka kupujúci prejde k údajom na vyplnenie, ktoré sú potrebné na uzatvorenie objednávky, kupujúci sa môže zaregistrovať, je však možné vykonať nákup aj bez registrácie. Kupujúci zadá spôsob platby, doručenia a dodaciu adresu. Kupujúci potvrdí, že sa oboznámil z Obchodnými podmienkami a následne kupujúci záväzne potvrdí objednávku.

4. V prípade, že touto formou z akýchkoľvek technických alebo iných príčin nemôže spotrebiteľ objednávku vytvoriť je potrebné kontaktovať predávajúceho 0902 112 696 alebo emailom info@lulus.sk, kedy predávajúci vytvorí záväznú objednávku s potvrdením od kupujúceho.

5. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa oboznámil s tým, že odoslaním záväznej objednávky je povinný zaplatiť kúpnu cenu.

6. Predávajúci po prijatí objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie zaslaním emailu/sms správy.

7. Kupujúci má právo na stornovanie objednávky, ktorá ešte nebola vybavená a to najneskôr v deň vytvorenia objednávky, a to zaslaním žiadosti na email : info@lulus.sk alebo telefonicky : 0902 112 696, predávajúci si neúčtuje žiadne poplatky za storno takejto objednávky.Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán

2. Predávajúci je povinný :

- poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku

- zabaliť tovar tak, aby pri preprave nedošlo k jeho znehodnoteniu

- zabezpečiť dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom riadne a včas

3. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak nie je schopný dodať tovar riadne a včas a to najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný bezodkladne telefonicky alebo e-mailom a v prípade uhradenia kúpnej ceny alebo jej časti mu táto čiastka bude bezodkladne vrátená na jeho účet, najneskôr však do 15 dní.

4. Kupujúci je povinný :

- prevziať tovar v mieste určenia

- uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru predávajúcim riadne a včas.Článok V

Cena tovaru alebo služby1. Ceny, ktoré sú uvedená na internetovom obchode www.lulus.sk sú aktuálne a platné dňom ich zverejnenia.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu v prípade zjavnej chyby vzniknutej pri písaní, alebo zmien týkajúcich sa napríklad zmeny dodávateľa. Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne informuje, s tým, že objednávku potvrdí alebo zruší.

3. Konečná cena je uvádzaná vrátane všetkých daní, poplatkov a poštovných nákladov, ktoré musí kupujúci uhradiť pri dodaní tovaru.

4. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, zároveň slúži ako dodací a záručný list.


Článok VI

Poštovné a balné1. Výška poštovného a balného 1.trieda dobierky 3,90 eur.Článok VII

Platobné podmienky 1. Internetový obchod www.lulus.sk ponúka nasledovný spôsob platby :

  a) Dobierka – najpoužívanejší spôsob platby v rámci SR, kupujúci za tovar zaplatí až pri jeho obdržaní

b) Prevod na bankový účet predávajúceho- platba prostredníctvom vkladu/prevodu na bankový účet predávajúceho, v prípade záujmu o túto formu platby bude Kupujúcemu zaslané číslo účtu (IBAN) Predávajúceho, ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky.

Článok VIII

Dodacie podmienky1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné dodať tovar v tejto lehote zmluvné strany si dohodnú náhradné podmienky, respektíve náhradné plnenie.

2. Predávajúci má tovar uverejnený v katalógu na sklade. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je expedovaný do 48 hodín od prijatia objednávky.

3. Doba dodania je 1-3 dni.

4. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru . V prípade, že nebude tovar doručený do 10 pracovných dní, kupujúci kontaktuje predávajúceho mailom alebo telefonicky.

Článok IX

Odstúpenie od kúpnej zmluvy1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

2.Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

- prevzatia tovaru

3.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

4.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6. Spotrebiteľ zašle predávajúcemu zásielku doporučene 2.triedou na adresu :

  KaEr servis s.r.o.

  Karpatské námestie 10A

  831 06 Bratislava

7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8. Predávajúci nie je povinný prebrať zásielku zaslanú na dobierku.

Článok X

Zodpovednosť predávajúceho za vady1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák. 

2. Predávajúci je zodpovedný za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

3. Záručná doba je 24 mesiacov.

6. Záručným listom je doklad o kúpe-faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list.

7. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

8. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo mechanické poškodenie.

Článok XI

Alternatívne riešenie sporov (ARS)1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, je kupujúci (spotrebiteľ) oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to v prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronicky na email : info@lulus.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s odpoveďou, alebo nedostal odpoveď do 30dní spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie riešenia alternatívnych sporov niektorému zo subjektov na riešenie ARS.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8. ARS sa týka len spotrebiteľských sporov vzniknutých na základe zmluvy na diaľku.

9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

14. Orgán alternatívneho riešenia sporov :

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR

web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

email : ars@soi.sk

 1. Kupujúci môže akékoľvek podnety, návrhy a pripomienky zaslať aj na erdelyiovalucia@gmail.comČlánok XII

Reklamačný poriadok 1. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese predávajúceho alebo na elektronickej adrese predávajúceho : info@lulus.sk v zákonne stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 2. Kupujúci je pri uplatňovaní reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom aj originál daňového dokladu.

 3. Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä označiť druh a rozsah vady tovaru.

 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúci.

 5. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté najmä mechanickým poškodením, či nesprávnym používaním.

 6. Predávajúci spôsob reklamácie určí ihneď, v zložitejších prípadoch však do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v prípade, že sa vyžaduje technické zhodnotenie tovaru dĺžka vybavenia reklamácie je do 30 dní od doručenia tovaru Predávajúcemu.

 7. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia.

 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie tejto vady. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci, ktorý je povinný túto vadu riadne a včas odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci právo na výmenu veci alebo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci ak ide o odstrániteľné vady.

 9. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy je len na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní.

 10. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť, resp. ukončiť reklamačné konanie nasledovným spôsobom : a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) písomnou výzvou na prevzatie, e) odôvodneným zamietnutím reklamácie.Článok XIII

Ochrana a spracovanie osobných údajov 1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy ako za účelom plnenia si svojich záväzkov voči Kupujúcemu, ktoré vyplývajú z Kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, prípadne kontaktovaní Kupujúci v súvislosti s vybavením jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou alebo vybavením reklamácie, či registrácie.

 2. Predávajúci prehlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude kontať v súlade zo zákonom na ochranu osobných údajov. Predávajúci si súhlas nebude vynucovať a jr to len na dobrovoľnosti Kupujúceho, či tieto údaje poskytne za vyssie uvedených podmienok.

 3. Predávajúci spracúva osobné údaje v rozsahu : krstné meno,priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa,/adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

 4. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu najviac 3 roky. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov predávajúci zabezpečí likvidáciu týchto údajov a to bez zbytočného odkladu.

 5. Predávajíci neposkytuje, nezverejňuje, nespristúpňuje osobné údaje Kupujúceho žiadnym iným subjektom s výnimkou prepravnej služby, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne dodanie tovaru.

 6. Kupujúci má právo požiadať o zmenu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informáciu o svojich osobných údajoch písomne alebo elektronicky na info@lulus.sk

Článok XIV

Záverečné ustanovenia1.Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod www.lulus.sk

2. Kupujúci tieto obchodné podmienky príjma odoslaním objednávky.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky meniť/dopĺňať.

4.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 10.9.2018.

5.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzatvorením kúpnej zmluvy.