Všeobecné podmienky súťaže 


Vyhlasovateľ : KaEr servis s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO:47671521

Súťaž trvá : do dátumu, ktorý je súčaťou každého súťažného príspevku.

Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov s pobytom v Slovenskej republike. Do súťaže o ceny bude zaradená každá taká osoba, ktorá v termíne konania súťaže splní všetky podmienky účasti v súťaži, ktoré su súčaťou každého súťažného príspevku na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb

Výherca v súťaži vyhráva nepeňažnú výhru, ktorej špecifikácia je súčaťou každého súťažného príspevku.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení súťaže.

Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.Po vzájomnej dohode ohľadom prepravných nákladov, je možné výhru odovzdať doručením na určenú adresu a to do 14 dní.


Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať, prostredníctvom média kde súťaž vyhlasoval.


Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook resp. Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah.


V Bratislave dňa 1.4.2019